Wat is Ethereum?Ethereum is een open-source softwareplatform dat aangedreven wordt door een blockchain. Op dit platform kunnen softwareontwikkelaars dan allerlei toepassingen gaan bouwen. Deze toepassingen worden ook wel decentralized applications of dApps genoemd, omdat de achterliggende blockchaintechnologie van nature gedecentraliseerd is. Verder in dit artikel zullen we de voordelen van dergelijke decentralized applications gaan bespreken. Vooraleer dit te doen gaan we echter eerst wat dieper in deze onderliggende blockchaintechnologie om nadien de sprong te maken naar een beschrijving van het Ethereum netwerk.

Wat is een blockchain?

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een gedecentraliseerde database waar informatie kan in opgeslagen worden. Je kunt het vergelijken met een Excel-tabel die miljoenen keren gekopieerd en verspreid wordt over een netwerk van computers (nodes). Dit netwerk gaat dan geregeld alle spreadsheets met elkaar gaan vergelijken om na te gaan of de opgeslagen informatie wel nog dezelfde is. Op die manier is het quasi onmogelijk om de database te manipuleren omdat een hacker alle spreadsheets tegelijkertijd zou moeten aanpassen. Immers, als er iemand geknoeid heeft met één bepaalde kopie van de blockchain, dan zal het netwerk vaststellen dat deze kopie niet meer overeenkomt de andere spreadsheets op het netwerk, en zal de frauduleuze kopie afgewezen worden om het netwerk gezond te houden.

Deze opzet is in schril contrast met de opzet van een gewone, gecentraliseerde database. Indien een hacker er namelijk in slaagt om in te breken in de server waar de database bewaard wordt, kan hij naar eigen goeddunken informatie binnen de database gaan aanpassen. Een blockchain is dus veel veiliger dan een gewone database omdat het heel moeilijk is om met data te gaan knoeien.

Hoewel de meeste blockchains en bijhorende informatie openbaar zijn (iedereen kan een node draaien en een kopie gaan downloaden) bestaan er ook private blockchains. Het netwerk van nodes is dan afgeschermd van het Internet en niet iedereen kan zomaar een kopie gaan downloaden. Een blockchain kan dus ook gebruikt worden om sensitieve informatie op te slaan.

De eerste blockchain werd geïntroduceerd door de uitvinder van Bitcoin, Satoshi Nakamato, en diende om Bitcointransacties op een veilige manier op te slaan. Tegenwoordig zijn er echter geavanceerdere blockchains die bijvoorbeeld ook ingewikkeldere informatie kunnen opslaan, zoals Smart Contracts. Dit concept wordt verder in dit artikel verduidelijkt.

Een blockchain is een gedecentraliseerde, publieke en uiterst veilige database die geprogrammeerd kan worden om niet alleen transacties bij te houden maar alles dat economische waarde vertegenwoordigt.

Don & Alex Tapscott, auteurs Blockchain Revolution (2016)

Een blockchain heeft echter nog andere voordelen dan enkel veiligheid, zoals bijvoorbeeld transparantie, snelheid en het feit dat er geen informatie verloren kan gaan.

Hoe werkt een blockchain?

De term blockchain of blokketen verwijst naar het feit dat een blockchain eigenlijk een aaneengeschakelde ketting is van verschillende blokkenDeze blokken bevatten dan informatie, zoals bijvoorbeeld transacties tussen personen. Dergelijke informatie wordt volgens een vast tijdsinterval telkens samengevoegd in een blok. Zo wordt er in het geval van Bitcoin na ongeveer iedere 10 minuten (block time) een nieuwe blok gecreëerd, opgebouwd uit een aantal transacties. Vervolgens wordt er dan na gegaan of er geen incorrecte transacties in zo’n blok verwerkt zijn.

Het proces waarbij transacties worden samengevoegd en gevalideerd heet minen. Miners zijn personen (of organisaties) die software op hun computer(s) hebben staan om dit proces uit te voeren. Zij waarborgen dus eigenlijk de gezondheid van het netwerk. Zij krijgen voor deze diensten dan ook een beloning (block reward) in de bijhorende cryptomunt van het netwerk. In het geval van Ethereum krijgen zij dus Ether.

Miners gaan dan ook elkaar gaan beconcurreren om als eerste een blok te minen en dus de bijhorende beloning op te strijken. Minen vereist veel rekenkracht waardoor blokken niet onmiddellijk gemined kunnen worden. Bij Bitcoin is het systeem zo opgesteld dat het samenvoegen en valideren van een blok telkens ongeveer 10 minuten duurt. Omdat minen zoveel rekenkracht vereist gaan miners dan ook vaak een verbond aan, waar ze hun rekenkracht gaan combineren. Zo kunnen ze competitief blokken minen en verdelen ze de block reward over de leden. Zo’n verbond noemt men een mining pool. 

De beloning of block reward van deze miners bestaat enerzijds uit een nieuw aantal gecreëerde Ether en anderzijds uit alle transactiekosten horende bij de samengevoegde transacties. Op die manier komt er dus telkens per geminede blok een vast aantal nieuwe Ether vrij. Dit aantal blijft echter continu dalen zodat het aantal Ether in omloop uiteindelijk niet meer toeneemt. De block reward zal dan enkel nog maar uit transactiekosten bestaan.

Het valideren van een blok van transacties heet minen. Miners hebben de verantwoordelijkheid om het netwerk vrij te houden van frauduleuze transacties. In ruil daarvoor worden zijn gecompenseerd in de bijhorende cryptomunt van het netwerk, bijvoorbeeld Ether of Bitcoin.

Visuele representatie van een blockchain
Zoals daarnet vermeld gaan miners nagaan of alle die samengevoegde transacties wel correct zijn. Om dit te bepalen gaan ze zich baseren op een aantal voorafbepaalde regels. Indien een miner concludeert dat alle transacties correct zijn, zal het blok van samengevoegde transacties toegevoegd worden aan de blockchain. Vervolgens zullen zij deze bijgewerkte versie van de blockchain gaan doorsturen naar alle nodes. Op die manier beschikken alle nodes opnieuw over de laatste, correcte versie van de blockchain.

Ethereum versus Bitcoin

Je kan je nu misschien afvragen hoe Ethereum nu verschilt met die andere cryptocurrency, Bitcoin. Het grootste verschil tussen de twee zit hem in de informatie die de onderliggende blockchain bijhoudt. In het geval van Bitcoin zijn dit gewoon transacties tussen personen. Dit is niet onlogisch omdat het doel van Bitcoin is om een peer-to-peer elektronisch cashsysteem te zijn om gemakkelijk geld online over te maken naar elkaar. De kerntaak van de blockchain is dus om op te volgen wie er nu juist hoeveel Bitcoins bezit.

De Ethereum Blockchain is daarentegen veel geavanceerder omdat deze meer dan enkel transacties kan opslaan, maar bijvoorbeeld ook “slimme contracten” of Smart Contracts. Applicaties die gebouwd zijn op het Ethereum netwerk genieten dus van alle voordelen die een blockchain met zich meebrengt.

Wat is Ether?

Ether is de bijhorende cryptomunt van het Ethereum netwerk. Alle gebruikers van het Ethereum netwerk dienen een bepaald bedrag aan Ether te betalen om het netwerk te kunnen gebruiken. Deze vergoedingen gaan dan integraal naar de miners die het netwerk gezond houden. Additioneel wordt er ook een vast aantal Ether gecreëerd (vergelijk het met geld bijdrukken) en aan miners uitgedeeld. Doorheen de tijd zal dit bedrag echter naar nul gaan. Ether functioneert dus als het ware als de brandstof van het Ethereum netwerk.

Ether is de virtuele munt die fungeert als brandstof voor het Ethereum netwerk. Hoewel Ether waarde heeft en verhandeld kan worden is het hoofddoel niet om een betaalmiddel te zijn.


Ethereum en Bitcoin

Het is belangrijk om in te zien dat Ether dus niet bedoeld is om een betaalmiddel te zijn. Om die reden zijn Bitcoin en Ethereum dan eigenlijk ook geen substituten. Ze hebben beiden hun eigen doel en kunnen perfect naast elkaar bestaan.

Je kan je nu misschien afvragen waar Ether dan zijn waarde vandaan haalt als het geen betaalmiddel wenst te zijn. Ether heeft een bepaalde waarde omdat het de onderliggende waarde van het Ethereum netwerk weerspiegelt. Telkens het Ethereum netwerk een bepaald probleem oplost, wordt het waardevoller en stijgt bijgevolg de waarde van Ether.

Dit is echter meteen ook de reden waarom Ether zo volatiel is. Aangezien het Ethereum netwerk zelf relatief nieuw is en nog in zijn kinderschoenen staat, is het logisch dat de waarde van Ether eerder gebaseerd is op het potentieel van het netwerk in plaats van de effectieve waarde. Daarom is de waarde sterk afhankelijk van het sentiment van de markt rond Ethereum.

Wat zijn dApps en Smart Contracts?

Eerder in dit artikel gaven we aan dat Ethereum een softwareplatform is waar ontwikkelaars applicaties op kunnen bouwen. In de volgende paragraaf wordt er dieper ingegaan op dat deze applicaties inhouden.

Decentralized Applications of dApps zijn applicaties die gebouwd zijn op het Ethereum netwerk. Onderliggend aan deze gedecentraliseerde applicaties zijn Smart Contracts. Een Smart Contract is in essentie een contract dat zichzelf uitvoert wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn. U kunt bijvoorbeeld een Smart Contract coderen waarbij een bepaalde persoon 3 ETH uit uw portefeuille krijgt als de prijs van Ethereum morgen met 20% stijgt. Omdat deze contracten uitgevoerd worden op de blockchain genieten ze meteen ook van de talloze voordelen die een blockchain met zich meebrengt zoals bijvoorbeeld transparantie en veiligheid. Dit zorgt ervoor dat door het gebruik van Smart Contracts bepaalde tussenpersonen weggelaten kunnen worden bij bijvoorbeeld overdrachten van eigendom. Op die manier kan er een serieuze kostenbesparing gerealiseerd worden! Hieronder vind je nog een aantal voorbeelden van het toepassingsgebied van dergelijke Smart Contracts.

Gedecentraliseerde applicaties gebruiken dus deze Smart Contracts om hun kerntaak uit te voeren. Een voorbeeld van een gedecentraliseerde applicatie die momenteel in ontwikkeling is, is Augur. Deze applicatie is actief in het segment van voorspellingsmarkten. Dit zijn markten waar je bijvoorbeeld de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan voorspellen, en mits een correcte voorspelling ervoor vergoed wordt. Omdat er een theorie bestaat die zegt dat het gemiddelde van de voorspellingen van een groot aantal mensen vaak correct is willen bedrijven en organisaties hiervoor maar al te graag betalen. Om de werking van dit systeem te garanderen zal er dus een Smart Contract bestaan die je zal vergoeden indien je gemaakte voorspelling correct is. Omdat dit Smart Contract opgeslagen is op de blockchain kan er niet mee geknoeid worden en is je vergoeding gegarandeerd.

Het toepassingsgebied van Smart Contracts is eindeloos. Hieronder staan nog een aantal voorbeelden opgesomd.

  • Huurmarkten – Verhuren van een woning zonder gebruik van een notaris

  • Financiële markten – Momenteel worden repurchase agreements tussen banken voornamelijk gesetteld door SWIFT, indien men gebruik zou maken van een Smart Contract zou deze tussenpersoon kunnen wegvallen.

  • Verzekeringen – Bijvoorbeeld als een bepaald type natuurlijke ramp zich voordoet worden verzekeringsclaims automatisch getriggered zodat er geen tijd verloren gaat aan bureaucratie.

Hoe werkt een Smart Contract?

Smart Contracts worden geschreven in de programmeertaal Solidity, een high-level programmeertaal die qua syntax overeenkomt met Javascript. Daardoor is deze relatief gemakkelijk te begrijpen door de gemiddelde ontwikkelaar. Deze Smart Contracts worden dan gerund in de runtime environment van Ethereum, de Ethereum Virtual Machine. Daar worden tevens de contracten geschreven in Solidity gecompiled in byte code en upgeload naar de Ethereum Blockchain. Deze Ethereum Virtual Machine is te vinden op iedere node van het netwerk. Omwille van het feit dat de Ethereum Virtual Machine alle nodes te vinden is, wordt Ethereum ook wel eens een world computer genoemd.

Momenteel zijn er al verschillende decentralized applications die op het Ethereum netwerk gebouwd worden. Vaak geven deze ook hun eigen token uit. Bekende voorbeelden zijn:

  • Golem – Supercomputer waarbij gebruikers de rekenkracht van hun computer verkopen aan een bieder die hen daarvoor vergoedt in Golem. Een voorbeeld van een bieder kan bijvoorbeeld iemand zijn die bepaalde grafische afbeeldingen moet renderen, waarbij het voor hij of zij goedkoper is om een groot aantal normale computers te gebruiken dan zelf één supercomputer aan te kopen.

  • Augur – Voorspellingsmarkt waar u voorspellingen kunt maken over toekomstige gebeurtenissen en daarbij geld kunt winnen. 

  • Storj – Gedecentraliseerde cloud storage waarbij gebruikers hun ongebruikte geheugenopslag kunnen verkopen aan een bieder die hen hiervoor vergoedt in Storj. Poogt te concurreren met gecentraliseerde cloud storage zoals bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive.

  • Meer voorbeelden van decentralized applications vindt u hier.

Indien je nog dieper wil ingaan op Ethereum en wel wat technische details aankan kun je altijd de volgende reading list raadplegen: Crowdsourced Ethereum Reading List (EthList).

Nu je weet wat Ethereum inhoudt stel je je misschien wel de vraag waarom je er nu zou in investeren. We zagen al dat de waarde van Ether voornamelijk voortkomt uit het potentieel van de onderliggende technologie. In het volgende artikel wordt er dieper ingegaan op hoe groot dit potentieel is en welke bedrijven er al samenwerken met Ethereum.

Waarom investeren in Ether?